گزارش مجمع عمومی شرکت بسویچ

25 تیر 1396

گزارش مجمع عمومی شرکت بسویچ

گزارش تیم تحلیل کارگزاری راهبرد مربوط به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس سویچ  در تاریخ 1396/04/11  بصورت فایل پیوست تهیه و گردآوری شده است .

گزارش مجمع عمومی شرکت کرازی

25 تیر 1396

گزارش مجمع عمومی شرکت کرازی

گزارش تیم تحلیل کارگزاری راهبرد مربوط به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولیدی شیشه دارویی رازی در تاریخ 1396/04/19  بصورت فایل پیوست تهیه و گردآوری شده است .

گزارش مجمع عمومی شرکت سیدکو

29 خرداد 1396

گزارش مجمع عمومی شرکت سیدکو

گزارش تیم تحلیل کارگزاری راهبرد مربوط به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان در تاریخ 1396/03/20  بصورت فایل پیوست تهیه و گردآوری شده است .

گزارش مجمع عمومی شرکت کلوند

29 خرداد 1396

گزارش مجمع عمومی شرکت کلوند

گزارش تیم تحلیل کارگزاری راهبرد مربوط به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کاشی الوند در تاریخ 1396/03/20  بصورت فایل پیوست تهیه و گردآوری شده است .

گزارش مجمع عمومی شرکت دکیمی

29 خرداد 1396

گزارش مجمع عمومی شرکت دکیمی

گزارش تیم تحلیل کارگزاری راهبرد مربوط به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کیمیدارو در تاریخ 1396/03/16  بصورت فایل پیوست تهیه و گردآوری شده است .

گزارش مجمع عمومی شرکت خمحرکه

29 خرداد 1396

گزارش مجمع عمومی شرکت خمحرکه

گزارش تیم تحلیل کارگزاری راهبرد مربوط به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتی نیرو محرکه در تاریخ 1396/03/16  بصورت فایل پیوست تهیه و گردآوری شده است .

گزارش مجمع عمومی شرکت چکارن

29 خرداد 1396

گزارش مجمع عمومی شرکت چکارن

گزارش تیم تحلیل کارگزاری راهبرد مربوط به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارتن ایران در تاریخ 1396/03/16  بصورت فایل پیوست تهیه و گردآوری شده است .

گزارش مجمع عمومی شرکت قاسم

29 خرداد 1396

گزارش مجمع عمومی شرکت قاسم

گزارش تیم تحلیل کارگزاری راهبرد مربوط به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قاسم ایران در تاریخ 1396/03/13  بصورت فایل پیوست تهیه و گردآوری شده است .

گزارش مجمع عمومی شرکت ارفع

29 خرداد 1396

گزارش مجمع عمومی شرکت ارفع

گزارش تیم تحلیل کارگزاری راهبرد مربوط به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آهن و فولاد ارفع در تاریخ 1396/03/08  بصورت فایل پیوست تهیه و گردآوری شده است .

گزارش مجمع عمومی شرکت دلر

29 خرداد 1396

گزارش مجمع عمومی شرکت دلر

گزارش تیم تحلیل کارگزاری راهبرد مربوط به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی اکسیر در تاریخ 1396/03/08  بصورت فایل پیوست تهیه و گردآوری شده است .

گزارش مجمع عمومی شرکت آپ

29 خرداد 1396

گزارش مجمع عمومی شرکت آپ

 گزارش تیم تحلیل کارگزاری راهبرد مربوط به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آسان پرداخت پرشین در تاریخ 1396/03/07  بصورت فایل پیوست تهیه و گردآوری شده است .

گزارش مجمع عمومی شرکت خراسان

29 خرداد 1396

گزارش مجمع عمومی شرکت خراسان

 گزارش تیم تحلیل کارگزاری راهبرد مربوط به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی خراسان در تاریخ 1396/03/03  بصورت فایل پیوست تهیه و گردآوری شده است .

RSS